Teksten fra KFS' logo

KFS' Økonomi

Hvor får KFS egentlig sine penge fra, og hvad bruger vi dem på? Gaver (indtægter) og lønninger (udgifter). Så kort kan det siges, men vil du gerne vide lidt mere, så skriver vi lidt om økonomien her, hvor du også finder KFS' årsrapport for 2023 og budgettet for 2024, godkendt på KFS' generalforsamling den 25. marts 2024.

Indtægter

For KFS er den største indtægtskilde uden tvivl gaver, hvilket også var tilfældet i 2023. De faste gaveaftaler i form af gavebreve og fastgiveraftaler udgjorde i 2023 ca. 50% af KFS’ samlede indtægter. Som det kan ses i grafen nedenfor, er vores gaveindtægter i 2023 væsentligt højere end tidligere år. Det skyldes primært, at vi i 2023 blev velsignet med en arv fra en trofast KFS'er. En arv, der bl.a. bevirkede, at det underskud, vi havde budgetteret efter, ikke blev realiseret, og at vi i stedet kunne gå ud af 2023 med et lille overskud.

I de senere år er en væsentlig del af KFS’ indtægter også kommet fra det årlige driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Det tilskud er på grund af en stigning i antallet af medlemmer øget med ca. 350.000 kr. i 2023. Det er et tilskud, der udregnes på baggrund af antallet af medlemmer i KFS under 30 år – så tak til alle, der også bærer med på KFS' arbejde og mission på denne måde!

Som det har været tilfældet i de senere år var ‘fondsstøtte og samarbejdsaftaler’ også i 2023 en væsentlig del af KFS’ indtægter. Det er en kategori, der bl.a. udgøres af samarbejdsaftaler omkring målrettede projekter som for eksempel KFS’ arbejde på Grønland og arbejdet med internationale studerende.

Udgifter

Mennesker er det vigtigste redskab i KFS’ arbejde. Mennesker, der bringer Bibelens budskab til studerende, og som hjælper og opmuntrer kristne studerende i troen. Derfor er løn den største udgiftspost i KFS.

Omkring 15 KFS-ansatte arbejder i direkte kontakt med de studerende, mens der er 7 ansatte, der arbejder med på samme sag i KFS' sekretariat, hvor bl.a. ledelsen, kommunikation og ressourceudvikling, økonomi og planlægningen af KFS' store nationale lejre er placeret.

KFS videreformidler også 6% af gaveindtægterne fra det foregående år til det internationale studenterarbejde gennem IFES og de samarbejdsprojekter, vi støtter i det internationale studenterarbejde.

Du kan se flere detaljer om KFS’ økonomi i årsrapporten fra 2023, som du kan downloade nederst her på siden.

Budget 2024

KFS' budget er en årlig plan for, hvordan vi skal bruge pengene, der bliver præsenteret på KFS' generalforsamling og skal godkendes her.

Noget af det væsentligste er, at vi igen i år budgetterer med et større underskud på omkring 200.000 kr. Et underskud, der bl.a. skyldes, at der er nogle udgifter i forhold til LTC, vi stadig skal betale i 2024, som f.eks. vedligehold af bygningerne i Ødsted og lønninger til LTC-lærere frem til deres opsigelse. Derudover er der også afsat midler til både en opjustering af antallet af volontører samt ansættelse af en ressourcekonsulent i en nyoprettet stilling. Begge dele fra august 2024.

Vi arbejder i disse år med at bringe KFS' økonomi i balance. Derfor blev der bl.a. truffet en beslutning om at lukke LTC i starten af 2024, ligesom vi også har nedlagt 'Vest og Sønderjylland' som et selvstændigt KFS-område. Det betyder dog ikke, at dette område nu bliver gemt og glemt!

På baggrund af disse beslutninger regner vi med, at KFS' økonomi frem mod 2025 og 2026 vil komme i balance. Det kræver dog, at vi fortsat arbejder måltrettet med at forøge vores gaveindtægter, så vores indtægter følger med den naturlige stigning i de samlede udgifter til bl.a. løn.

Årsrapport 2023 og budgettet for 2024 er godkendt søndag d. 25. marts 2024 af KFS’ generalforsamling og kan findes nedenfor.

Årsrapport 2023: Årsrapport 2023

Budget 2024: Budget 2024